do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

Szanowni Klienci,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W dniu 25. grudnia 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z zaszłymi zmianami zaktualizowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych europejskich i krajowych, które prezentujemy poniżej. 

 

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Collier znajdującym się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com.
 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827);
  3. ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121);
  4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422);
  5. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Alicja Sosnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Sosnowska z siedzibą w Sobolewie (15-509), przy ul. Śliwkowej 11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 542-181-88-06, REGON: 200033884, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com.
 2. Collier – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie Collier.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Collier w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Collier; wszystkie Towary oferowane przez Collier są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 9. Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 10. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w Collier.
 12. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 14. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 

§ 3 Warunki ogólne

 1. Składanie Zamówień w Collier odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Collier niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 5. Zawartość stron Collier stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 6. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Collier mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

§ 4 Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację, zawierającą login oraz link aktywacyjny do konta.
 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień;
  2. korzystanie z przechowalni, umożliwiającej odkładanie Towaru na później;
  3. monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów.
 1. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Collier odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. rozmiar oraz ilość, wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
 5. Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Poprzez kliknięcie ikony „ZAMAWIAM” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny, Kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli zostały naliczone i Zamawiający został o nich poinformowany.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Collier, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Zamawiającego Zamówienie.

§ 6 Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 1. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  2. przelew bankowy;
  3. płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).
 1. Zapłata metodami określonymi w ust. 2 pkt 1 i 2 powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Collier prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca wysyła zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym płatności w pełnej wysokości. W przypadku płatności przy odbiorze termin dostawy należy liczyć od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych
  i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone pisemnie i zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer zamówienia;
  3. opis wady Towaru;
  4. datę zakupu.
 1. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres zwroty@colliershirts.com;
  2. w formie pisemnej, na adres Alicja Sosnowska, ul. Śliwkowa 11, 15-509 Sobolewo
   z dopiskiem "Zwrot - Sklep Internetowy"
   .
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów.
  Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kwotę obejmującą rzeczywisty koszt wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta, nie wyższy niż koszt najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy i ewentualnej zwrotnej przesyłki tj. od Sprzedawcy do Konsumenta, ponoszonej w przypadku, gdy Konsument nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu i zwrócił Towar po przewidzianym 14-dniowym terminie.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Oświadczenia 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alicja Sosnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Sosnowska z siedzibą w Sobolewie (15-509), przy ul. Śliwkowej 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 542-181-88-06, REGON: 200033884, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.
 2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Alicja Sosnowska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Sosnowska z siedzibą w Sobolewie (15-509), przy ul. Śliwkowej 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 542-181-88-06, REGON: 200033884, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com.
  2. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.
  3. Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.
  4. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.
  6. Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności ( profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Zamawiających drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Zamawiający może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Zamawiający będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.colliershirts.com, zwanego dalej „Collier”.
 2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Collier, w tym składania Zamówień.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych Zamawiających w Collier jest Alicja Sosnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Sosnowska z siedzibą w Sobolewie (15-509), przy ul. Śliwkowej 11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 541-181-88-06, REGON: 200033884, właściciel sklepu internetowego Collier, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zakres zbierania danych

 1. Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z Collier, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia
  i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu

 1. Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy
  o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

Mechanizm cookies

 1. Collier używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Collier. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Collier do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron.
 2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Collier będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania
  z pewnych funkcji.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Collier, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Collier.

Cookies innych podmiotów

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Collier. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.
 2. W reklamach zamieszczanych na stronach Collier mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Collier, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz prawodawstwem krajowym. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach Collier komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl